Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Taakomschrijving Bondsraad

De taken van de bondsraad zijn:

a. Vaststellen (wijzigen) van

- statuten,

- huishoudelijk reglement,

- tuchtreglement van de JBN,

- reglement waarderingen en

- reglement KISS.

b. Kiezen bondsbestuur en commissies van de bondsraad.

c. Vaststellen beleidsplannen met daarbij behorende begrotingen.

d. Vaststellen begrotingen en controle op het financiële beleid.

e. Bespreken/beoordelen rapportages van het bondsbestuur over het gevoerde beleid.

f. Vaststellen taken en evalueren werkzaamheden van de bondsraadscommissies.